Μεταβίβαση και έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ΙΧ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο, τόσο για τον πωλητή όσο και για τον αγοραστή.

2. Άδεια παραμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών ή άδεια διαμονής Ευρωπαίου πολίτη για κατοίκους χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

4. Το έγγραφο άρσης παρακράτησης κυριότητας του οχήματος, δηλαδή την πράξη εξόφλησής του σε περίπτωση που η αγορά του είχε γίνει με δάνειο.

5. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αγοραστή και πωλητή. Σημειώστε εδώ ότι δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση επίσημου εγγράφου που να το πιστοποιεί.

6. Εφόσον το αυτοκίνητο υπερβαίνει τα τέσσερα έτη κυκλοφορίας τότε είναι απαραίτητη η προσκόμιση ισχύοντος δελτίου Κ.Τ.Ε.Ο (Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων).

7. Απόδειξη πληρωμής Τέλους Αδείας και Μεταβίβασης από συμβεβλημένη τράπεζα, στην οποία έχει συσταθεί ειδικός λογαριασμός από την αρμόδια Νομαρχία. Το Τέλος Αδείας παραμένει σταθερό, στα 75 € για τα αυτοκίνητα, ενώ το κόστος του Τέλους Μεταβίβασης διαμορφώνεται σύμφωνα με τον κυβισμό του κινητήρα. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε στο πίνακα που ακολουθεί και να υπολογίσετε το συνολικό ποσό, το οποίο σε κάθε περίπτωση επιβαρύνει τον αγοραστή.

8. Στην περίπτωση που δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη, τότε από το τρίτο άτομο που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει την διαδικασία, απαιτείται η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών απ'ευθείας ή μέσω Κ.Ε.Π. για τη μεταβίβαση του οχήματος και την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή. Ο χρόνος εξαρτάται από τη αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Οι οικονομικές επιβαρύνσεις όπως Τέλη Κυκλοφορίας καταβάλλονται πριν την έκδοση της μεταβίβασης στην οικονομική εφορία.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

> Σήμα ΚΤΕΟ

> Κάρτα Έλεγχου Καυσαερίων

> Απόδειξη Τελών Κυκλοφορίας - Σήμα

> Υπεύθυνη Δήλωση Αγοράς / Πώλησης